Shiva Aarti

Lyrics of Shiva Aarti

Shiv Aarti
Om jai Shiv Omkara, Om jai Shiv Omkara | Bhramha, Vishnu, Sdashiva, adaghi dhara || Om Jai...
Ekanana, chaturanna, panchana raje | hansanan, gharurasna, vrishvahan saje || Om Jai...
Do bhuj char chatur bhuj, das bhuj ati sohe | teeno rupa nirakhta, trivuban jaan mohe || Om Jai...
Akshamala vana-mala, rudra-mala dhari | chandan mirga maad sohe, bhole shubh kari || Om Jai...
Shwetambar, pitambar, bhagambar ange | sankadik, bhramhadik, bhootadik sanghee || Om jai...
Kar Men Madhya Kamandalu Chakra Trishool dharta | Jagkarta Dukha harta, Jag Palankarta || Om Jai...
Brahma, Vishnu, Sadashiv, Janat Aviveka | Pranvakshar Ke Madhye, Yah Tinon Eka || Om Jai...
Trigun Swamiji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave | Kahat Shivanand Swami, Manvanchhit Phal Pave || Om Jai...

How to Use:- For Shiva Aarti, first of all you have to take bath then light lamp or earthen lamp(best), offer some sweets and start chanting this Arti. Chant Arti in morning, best time is before 6:00 AM.

Aarti Sangrah


Wallpapers

© Copyright 2013 | All Rights Reserved | www.bhagvanpics.com