Shri Lingashtakam

Lyrics of Shri Lingashtakam

Brahma Murari Surarchit Lingam Nirmal Bhachit Shobhita Lingam,
Janmaj Dukha Vinashak Lingam Tat Pranamami Sada Shiv Lingam.
Devamuni Pravararchita Lingam Kamadaham Karunakara Lingam,
Ravana Darpa Vinashak Lingam Tat Pranamami Sada Shiv Lingam.
Sarva Sugandh Sulepitha Lingam Buddhi Vivardhana Karan Lingam,
Siddha Surasur Vandit Lingam, Tat Pranamami Sada Shiv Lingam.
Kanak Mahamani Bhushith Lingam Phanipathi Veshtitha Shobhith Lingam,
Daksha Suyajn Vinashak Lingam, Tat Pranamami Sada Shiv Lingam.
Kumkum Chandan Lepit Lingam Pankaj Hara Sushobhit Lingam,
Sanchit Pap Vinashak Lingam, Tat Pranamami Sada Shiv Lingam.
Devaganarchit Sevit Lingam Bhavair Bhakti Bhirevach Lingam,
Dinakar Koti Prabhakar Lingam, Tat Pranamami Sada Shiv Lingam.
Asht Dalopari Veshtitha Lingam Sarva Samudbhava Karan Lingam,
Asht Daridra Vinashak Lingam, Tat Pranamami Sada Shiv Lingam.
Suraguru Suravara Pujit Lingam Suravan Pushp Sadarchit Lingam,
Paratparam Paramatmaka Lingam, Tat Pranamami Sada Shiv Lingam.

Mantra


Wallpapers

© Copyright 2013 | All Rights Reserved | www.bhagvanpics.com