Rudrashtakam

Lyrics of Rudrashtakam

Nama mish mishan nirvan rupam
vibhum vyaapakam brahma vedasvaroopam
nijam nirgunam nirvikalpam nirihm
chidakash makashvasam bhajeham
nirakar mon karmolam turiyam
gira gyan gotiit miisham girisham
karalam mahakal kalam krpalam
gunagar samsar paaram natoham
tusharadri sankash gauram gabhiram
manobhut koti prabha shri shariram
sphuran mauli kallolini charu ganga
lasad bhaal balendu kanthe bhujanga
chalatkundalam bhru sunetram vishalam
prasananam nilakantham dayalam
mrgadhish charmambaram mundamalam
priyam shankaram sarvanatham bhajami
prachandam prakrshtam pragalbham paresham
akhandam ajam bhanukoti prakasham
trayah shul nirmulanam shul paanim
bhajeham bhavaanipatim bhavgamyam
kalatit kalyan kalpantkaari
sada sajjanananda daata purarih
chidaanand sandoh mohapahari
prasid prasid prabho manmathari
na yavad umaanath padaarvindam
bhajantih loke parevaa naraanam
na taavatsukham shaanti santapanaasham
prasid prabho sarva bhutaa dhivasam
na janami yogam japam naiv pujam
natoham sada sarvada shambhu tubhyam
jara janm duhkhaudh tatpyamaanam
Prabho paahi apannamaamisha Shambho
Rudrashtakmidm proktam vipren haratoshaye
Ye pathanti nra bhaktya tesham shambhuh prasidati

How to Use:- Take bath then lighten the lamp or earthen the lamp(best), offer some sweets and start reciting mantra for 108 times. Best time of recitation of mantra before 6:00 AM. Recitation of mantra is very effective if recited before 6:00 AM.

Mantra


Wallpapers

© Copyright 2013 | All Rights Reserved | www.bhagvanpics.com